KVKK Bilgilendirme

KVKK Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Uluslararası TÜMSİAD’IN yapısı ve faaliyetleri ile ilgili olarak; üyelerimizin, üye adaylarımızın, derneklerimizin faaliyetlerine gönüllü olarak katılan ve destek veren gönüllülerimizin kendi istekleri ile verdiği kimlik, meslek ve iletişim bilgilerini içeren kişisel verileri, KVKK. 5 maddesi uyarınca açık rızanız olması durumunda veya yasanın izin verdiği hallerde açık rıza aranmaksızın kaydedilmektedir. Üye ve üye adaylarının kişisel verileri, dernek üyeliği ile ilgili yasal zorunluluklara ek olarak, dernek faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve paylaşımlar, özel günlerin anılması ve kutlanması, toplantı ve faaliyetlerin görüntülenmesi, üyeler ve toplumla paylaşılması ve tanıtılması, duyurular yapılması ve iletişim kurulması amacıyla; üye olmayan ancak toplantı ve faaliyetlere destek veren gönüllülerin kişisel bilgileri de aynı amaçlarla kaydedilir, depolanır, saklanır, gerekirse güncellenir, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılır, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılır, devredilir, sınıflandırılır ve KVKK’nun izin ve yetki verdiği şekilde işlenir. Kişisel verileriniz, kimlik bilgileri (isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.), adres ve telefon bilgileri, eş ve çocuklarla ilgili isim ve doğum günü bilgileri, meslek ve iş ile ilgili bilgiler, kimlik fotokopisi, fotoğraf ve görüntü gibi bilgileri ve bağış ve aidatlar ile ilgili mali bilgileri ifade etmektedir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya sosyal medya mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; Derneklerimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere; faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, düzenlenen veya düzenlenecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir. Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği Emniyet Evler Mahallesi Akarsu Caddesi Lala Paşa Sokak, No:1 Kağıthane (4.Levent) / İSTANBUL adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek ya da şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başvurunuz, hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin Derneğimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçebilmemiz ve talep edilen bilgi hakkında sehven üçüncü kişilere bilgi verilmesini önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle birlikte kimliğinizi doğrulamaya yarar belgelerinde eklenmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Veri Sorumlusu; TÜM SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

İZİN (AÇIK RIZA) BELGESİ

Yukarıda yazılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME metnini okudum, bilgi edindim. Üyesi/Üye Adayı/Gönüllüsü olduğum TÜMSİAD Derneği aracılığı ile Veri Sorumlusu yazılı, sözlü veya dijital ortamda bildirdiğim kimlik (isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.), adres, telefon, eşim ve çocuklarımla ilgili isim ve doğum günü, meslek ve yaptığım iş ile ilgili bilgilerimin, kimlik fotokopisi, fotoğraf ve görüntü gibi bilgilerimin ve gelecekte toplantı ve aktivitelerde görüntülenecek fotoğraflarımın, gelecekte alacağım TÜMSİAD içi görevlerimle ilgili bilgilerimin, bağışlar ve aidatlar ile ilgili mali bilgilerimin üyesi olduğum TÜMSİAD ismi taşıyan diğer bütün dernekler, derneğin şubeleri, üst ve alt kuruluşlar, federasyonlar ve konfederasyonlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere, derneklere, oda ve borsalara aktarılmasına, kayıtlarına işlenmesine, bu bilgi, resim ve fotoğrafların bilgilendirme, görevli listeleri, dergi, gazete, kitapçık, albüm, web sitesi ve sosyal medyada belirtilmesine ve yayınlanmasına, çoğaltılmasına, aktivite ve toplantı duyurularını göndermek ve her türlü iletişim kurmak için kaydedilmesine, kullanılmasına, silinmesini istemediğim sürece saklanmasına özgür iradem ile açık onay veriyorum.

 

TÜMSİAD EKONOMİ DERGİSİ YAYINDA